Avís legal

AVÍS LEGAL | POLÍTICA DE VENDES | DADES PERSONALS | ÚS DE COOKIS

En el present Avís Legal, l'Usuari, podrà trobar tota la informació relativa a les condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i el responsable de la pàgina web accessible a l'adreça URL http://barakia.solutions i els dominis en el mateix hosting i redireccionats a aquesta, https://barakia.online i https://barakia.net (en endavant, el lloc web), que BARAKIA COMMUNICATION AND CHANGE S.L.U. (en endavant Barakia) posa a disposició dels usuaris d'Internet.

La utilització del lloc web implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l'usuari del lloc web ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que el text podria patir modificacions a criteri del titular de la web, o a causa d'un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

1.- DADES DEL RESPONSABLE TITULAR DEL LLOC WEB

Nom del titular: BARAKIA COMMUNICATION AND CHANGE S.L.U.
Domicili social: Av. Josep Tarradellas, 38 08029 Barcelona
C.I.F.: B01701507
Telèfon de contacte: 933 716 101
Correu electrònic: info@barakia.solutions

Barakia és el responsable del Lloc Web i es compromet a complir amb tots els requisits nacionals i europeus que regulen l'ús de les dades personals dels usuaris.

2.- UTILITZACIÓ DE LES DADES PERSONALS

Aquest Lloc Web garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals que ens proporcionin d'acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, en la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic 34/2002 d'11 de Juliol (LSSI-CE).

A Barakia Communication and Change S.L.U. tractem la informació que ens facilita l'usuari per tal de prestar-los el servei professional sol·licitat, la matriculació, la gestió de les formacions matriculades, el procés de facturació, o enviar-li la informació requerida. Les dades proporcionades es conservaran mentre no ens demani el cessament de l' activitat. Les dades no se cediran a tercers llevat dels casos en què existeixi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir informació sobre si a Barakia Communication and Change S.L.U. estem tractant les seves dades personals, per la qual cosa pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades i oposició i limitació al seu tractament davant Barakia Communication and Change S.L.U., Av. Jodes Tarradellas, 38 Local 08029 Barcelona o a l'adreça de correu electrònic info@barakia.solutions, adjuntant còpia del seu DNI o document equivalent. Així mateix, i especialment si considera que no ha obtingut satisfacció plena en l'exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat nacional de control dirigint-se a aquests efectes a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid. Així mateix, demanem la seva autorització per enviar-li publicitat relacionada amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà (postal, email o telèfon) i convidar-lo a esdeveniments organitzats per l'empresa.

3.- OBJECTE

El lloc web facilita als usuaris del mateix l'accés a informació de serveis formatius no reglats prestats per Barakia a aquelles persones o organitzacions interessades en els mateixos, així com també serveis professionals de Mediació de conflictes i assessoria personal i empresarial (Counselling).

L'accés i la utilització del Lloc Web atribueix la condició d'usuari del Lloc Web (en endavant, l'"Usuari") i implica l'acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal així com de les seves modificacions. La prestació del servei del Lloc Web té una durada limitada al moment en què l'Usuari es trobi connectat al Lloc Web o a algun dels serveis que a través del mateix es faciliten. Per tant, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Lloc Web, ja que aquest i les seves condicions d'ús recollides en el present Avís Legal poden patir modificacions.

4.- POLÍTICA DE VENDA I CANCEL·LACIÓ DEVOLUCIÓ

Sense perjudici de l'exclusió de l'aplicació del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, l'usuari/alumne té DRET A DESISTIR de la seva matrícula en el transcurs dels 14 dies naturals següents, a excepció que aquest hagi fet servir o tingut accés a més del 10 per cent del contingut o de la realització de la formació, de conformitat amb el que estableix l' article 103 de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris, mostra el seu consentiment de manera expressa a perdre el dret de desistiment. El desistiment s' haurà de comunicar al Centre responsable de la formació mitjançant correu electrònic, amb indicació del número de factura relacionat amb la formació.

En el cas de reserva de sessions professionals de Mediació de conflictes i assessoria personal i empresarial (Counselling), les reserves només es podran cancel·lar amb una antelació màxima de 24 hores abans de l'inici d'aquesta sessió reservada. Si no s'efectua la cancel·lació en aquest espai de temps o de no assistir el client o clients a la sessió, Barakia facturarà el 50% de l'import de la tarifa de la sessió, sense dret a cap compensació. De cancel·lar-se una sessió amb anterioritat a les 24 hores prèvies al seu inici, el client podrà optar per triar una altra data i horari, o a obtenir la devolució dels imports pagats a través de la mateixa targeta de crèdit o dèbit que realitzo el pagament.

En el moment de la contractació online en aquesta web, tant en la matriculació de formacions, l'assistència a esdeveniments, o la reserva de sessions professionals (presencials i online), podrà optar-se pel pagament del 100% d'aquests serveis o del 50%; d' optar-se pel pagament del 50%, la quantitat restant podrà pagar-se en la sessió presencial o en els termes i dates acordats en la contractació. Les sessions professionals online s'abonaran el 100% en el moment de la reserva de sessió.

5.- ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA WEB

5.1.- Caràcter gratuït de l' accés i utilització de la web. L'accés a la web té caràcter gratuït per als usuaris de la mateixa, excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat pels usuaris.

5.2.- Registre d' usuaris. Amb caràcter general l'accés i utilització de la web no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris a la mateixa.

5.3.- Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l' exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte, subscripció, matriculació o reserva de sessió.

En cap cas es recaptaran del menor d' edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d' aquests. Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar els teus pares no has de registrar-te com a usuari.

En aquesta web es respecten i tenen cura de les dades personals dels usuaris. Com a usuari ha de saber que els seus drets estan garantits.

6.- CONTINGUTS DE LA WEB

L' idioma utilitzat pel titular al web serà el castellà i, d' estar habilitades, la seva traducció automàtica al català i a l' anglès. Barakia no es responsabilitza de la no comprensió o entesa de l'idioma de la web per l'usuari, ni de les seves conseqüències.

Barakia podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dins de la web, com la forma en què s'hi accedeix, sense cap justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que aquests puguin ocasionar als usuaris.

Es prohibeix l'ús dels continguts del web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l'autorització prèvia de Barakia, ni remetre publicitat o informació valent-se per a això dels serveis o informació que es posen a disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.

Els enllaços o hiperenllaços que incorporin tercers a les seves pàgines web, dirigits a aquesta web, seran per a l'obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directament o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra de Barakia.

7.- MESURES DE SEGURETAT

Les dades personals comunicades per l'usuari podran ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a Barakia, assumint totes les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d'acord amb el que estableixen les normatives vigents en matèria de protecció de dades de caràcter personal (vegeu punt 2 d'aquest document).

8.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Tant l'accés a la web com l'ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Barakia no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d' aquest accés o ús. Barakia no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:

– la presència d'un virus a l'ordinador de l'usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del web.
– un mal funcionament del navegador i/o de l'ús de versions no actualitzades del mateix.

Barakia no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaços que s'incorporin al web per a l'obertura d'altres. Barakia no garanteix la utilitat d'aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals pugui accedir l'usuari per mitjà d'aquests enllaços, ni del bon funcionament d'aquestes webs.

Barakia no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris en accedir al seu web o altres webs a les quals s'hagi accedit mitjançant enllaços d'aquesta web.

9.- OCUPACIÓ DE LA TECNOLOGIA «COOKIE»

El Lloc Web pot emprar cookies o tecnologies similars que es regiran per l'establert en la Política de Cookies, accessible en tot moment i respectant la confidencialitat i intimitat de l'usuari, sent part integrant del present Avís Legal. Per a més informació sobre la política de Cookies de Barakia vagi a l'enllaç següent: http://barakia.solutions/politica-de-cookies/

10.- NAVEGACIÓ

Els servidors d' Internet poden recollir dades no identificables, que puguin incloure, adreces IP, i altres dades que no poden ser utilitzades per identificar l' usuari. La seva adreça IP s' emmagatzemarà en els logs d' accés de forma automàtica i amb l' única finalitat de permetre el trànsit per Internet, essent necessari que el seu equip faciliti aquesta adreça IP quan navega per Internet perquè les comunicacions puguin realitzar-se. Així mateix, l'adreça IP podrà ser utilitzada per realitzar estadístiques, de manera anonimitzada, sobre el nombre de visitants d'aquesta web i la seva procedència, de forma totalment transparent a la seva navegació.

11.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L'usuari coneix i accepta que tots els continguts i/o qualssevol altres elements del lloc web són propietat de Barakia i es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat d'aquests. Qualsevol ús de la web o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular.

Està reservat exclusivament a Barakia, qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts de la web, per la qual cosa cap usuari podrà dur a terme aquestes accions sense l'autorització prèvia i per escrit de Barakia.

12.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

El present Avís Legal s' interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola. Barakia i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten al dels jutjats i tribunals de Barcelona per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l'accés o ús de la web. En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, Barakia i l'usuari, se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Barcelona. Malgrat això, qualsevol disputa s'intentarà resoldre prèviament mitjançant la realització d'un procés de caràcter mercantil a través d'un mediador/a professional de Barcelona.

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, clique l'enllaç per a més informació. plugin cookies

ACCEPTAR
Avís de cookies